Şehit Yakınlarına yardım yapılması için Kanun teklifi verdi

Şehit Yakınlarına yardım yapılması için Kanun teklifi verdi

ÖZEL HABER Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk 05.01.2021'de TBMM'ye Şehit Yakınlarına Yapılacak Yardımlar Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi.

Teklifin Özeti: Teklif ile, şehitlerin eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri için geçerli olmak üzere; hac kontenjanlarında öncelik, askerî okullara giriş kolaylığı, yükseköğretimde öğrenim ücreti ve katkı payı alınmaması, faizsiz konut kredisi, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma, evlenme yardımı ve vergi muafiyeti gibi birtakım sosyal hakların sağlanması yönünde düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır.

Teklifin Durumu TIKLAYIN

Teklifin Ayrıntıları

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞNA

Şehit Yakınlarına Yapılacak Yardımlar Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına DairKanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ekte yer almaktadır. Gereğini arz ederim. 4/1/2021

GEREKÇE

Bu kanun teklifi Şehit kabul edilen kişilerin eş ve çocuklarına verilen imkânlardan anne, baba ve kardeşlerine; elektrik ve su ücreti indirimi, vergi muafiyeti, sağlık, ulaşım, eğitim ve yükseköğretimde katkı payı alınmaması, barınma ve faizsiz konut kredisi, inanç turizmi, iş hakkı sağlanması, evlilik yardımı verilmesi için hazırlanmıştır.

Kanun teklifinde; "Şehit kabul edilen kişilerin anne, baba ve kardeşleri; istedikleri özel, devlet üniversitesinde veya kamuya ya da özel kişilere ait tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak, her türlü ayakta, yatarak tedavi ve ameliyatlarının yapılması, yurtiçinde tüm hava yollarında, Devlet Demiryollarında, denizyolları şehir hatlarında ve belediye toplu taşıma araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmaların araçlar ile yapılan toplu taşıma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat etmeleri, kuraya katılmadan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hac kontenjanından yararlandırması, kamu konutlarından yararlanma ve kira yardımı verilmesi düzenlenerek, barınma konusunda devletin tam olarak yardımcı olması, alacakları 2000 cc' ye kadar binek veya arazi araçlarının ÖTV ve KDV'den muaf tutulması, ödenen evlenme yardımının bekâr kardeşlerine verilmesi, 2547 sayılı Kanun kapsamında kazandıkları üniversitelerde ücretsiz olarak okuyabilmelerine imkân sağlanmakta, eğitim-öğretim kapsamındaki barınma giderlerinin de devletçe karşılanması, askeri okullara ve polis akademisine girişte ilave kontenjan uygulamasının sağlanması” amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 1- Şehit kabul edilen kişilerin anne, baba ve kardeşleri; kuraya katılmadan Diyanet İşleri Başkanlığı 'mn Hac kontenjanından yararlandırması sağlanmaktadır.

MADDE 2- Şehit kardeşleri için askeri okullara ve polis akademisine girişte ilave kontenjan uygulaması sağlanmaktadır.

MADDE 3- Şehit kabul edilen kişilerin anne, baba ve kardeşleri; istedikleri özel, devlet üniversitesinde veya kamuya ya da özel kişilere ait tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak, her türlü ayakta, yatarak tedavi ve ameliyatlarının yapılması sağlanmaktadır.Şehit kardeşlerinin, 2547 sayılı Kanun kapsamına giren, kazandıkları üniversitelerde ücretsiz olarak okuyabilmelerine imkân sağlanmakta, eğitim-öğretim kapsamındaki barınma giderlerinin de devletçe karşılanması düzenlenmektedir.

MADDE 4- Şehit kabul edilen kişilerin anne, baba ve kardeşlerinin; kamu konutlarından yararlanma ve kira yardımı verilmesi düzenlenerek, barınma konusunda devletin tam olarak yardımcı olması sağlanmaktadır.

MADDE 5- Şehit çocuklarına ödenen evlenme yardımının, bekâr kardeşlerine verilmesi sağlanmaktadır.

MADDE 6- Şehit kabul edilen kişilerin anne, baba ve kardeşlerinin; yurtiçinde tüm hava yollarında, Devlet Demiryollarında, denizyolları şehir hatlarında ve belediye toplu taşıma araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmaların araçlar ile yapılan toplu taşıma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat etmeleri sağlanmaktır.

MADDE 7- Şehit kabul edilen kişilerin anne, baba ve kardeşlerinin; alacakları 2000 cc'ye kadar binek veya arazi araçlarının ÖTV ve KDV'den muaf tutulması sağlanmaktadır.

MADDE 8- Yürürlük maddesi MADDE 9-. Yürütme maddesi

ŞEHİT YAKINLARINA YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASNA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.Kontenjanların illere göre dağılımı, ön kayıt yaptıran vatandaşların sayısına göre Başkanlıkça belirlenir. Suudi Arabistan makamlarınca kota uygulanması ve müracaatların uygulanan kotanın üzerinde olması halinde hacı adayları Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunca tespit edilir. Hacı adaylarının tespitinde şehit olanların dul ve yetimleri ile ana, baba ve kardeşlerine öncelik verilir. '

MADDE 2- 3/11/1980 tarihli 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "çocukları” ibaresinden sonra gelmek üzere "ile şehit olanların kardeşleri” ibaresi, fıkraya aşağıdaki cümle ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.Şehit olanların dul ve yetimleri ile kardeşlerine askeri okullara girişle, giriş koşullarını sağlamaları hâlinde, ek puan veya kontenjan verilerek öncelik sağlanır. '

"Devlete ait yurtlarda kalmaları hâlinde kendilerinden yurt ücreti ve depozito alınmaz. "

MADDE 3- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 "m. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eşleri, çocukları ve kardeşlerinden; yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. '

MADDE 4- 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "dul ve yetimleri” ibarelerinden sonra gelmek üzere , ana, baba ve kardeşleri” ibaresi eklenmiş ve "veya babasına” ibaresi ”, babasına veya kardeşlerine müştereken " şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 "k) Hayatını kaybedenlerin yetimleri ile kardeşlerinden evleneceklere 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 32 nci maddesi kapsamında evlenme yardımı yapılır.Hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile ana, baba ve kardeşleri birinci fıkranın (b) ve (e) bentlerindeki haklardan yararlandırılır. '

MADDE 6- 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun I inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan • engelliler” ibaresinden önce gelmek üzere "ile kardeşleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan "veya babasından” ibaresi ”, baba veya kardeşlerinden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yayına veren:Editör

Yorumlar

Bu haber için hiç yorum yapılmamış

Sizde yorum yapın

Mail adresiniz yorumunuz yanında gösterilmeyecektir