Bölücü Ba??n?n Davas?n?n Ayr?nt?lar?
 

DAVA A?AMASI

 31 May?s 1999
        Ankara Devlet Güvenlik Mahkemsi Ba?savc?l???

?ddianamesi    
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n
 

Kurulu?u
Ayr?nt?lar  ?çin Gözat?n


Amaç, Program ve Stratejisi
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n  

Temel Yap?lanmas?
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n

Cephe-Ernk(Eniyar?zgarya Netaw?ya Kürdistan)
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 
 
Sözde Sürgünde Kürdistan Parlamentosu
Ayr?nt?lar için Gözat?n

Ordu-Argk(Arte?e R?zgar?ya Gele Kürdistan)  (Kürdistan Halk Kurtulu? Ordusu) ??levi ve Yap?s?
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n
 

Örgütün Genel Faaliyetleri  


Yurtd??? Faaliyet Alanlar?
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 

Yurtiçi Faaliyet Alanlar?
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n
 

Pkk 1. Kurulu? Kongresi
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 

Pkk 1. Kurulu? Kongresinde Al?nan Kararlar
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 


Kuzey Irak'?n Pkk Faaliyetlerine Aç?lmas? Gayretleri
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n


Pkk 2. Kongresi ve Al?nan Kararlar
Ayr?nt?lar için Gözat?n 

Kuzey Irak'ta olu?turulan Kamplar
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 

Harekat ve Silahl? Propaganda Eylemleri
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 

Pkk 3. Kongresi
Ayr?nt?lar için Gözat?n 

Legal Faaliyetler
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n


K?rsal Kitleleri Proveke Etme Gayretleri
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n


Cizre,Nusaybin,Silopi Olaylar?
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 

Pkk 2. Kongresi ve Al?nan Kararlar
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n

Pkk 4. Kongresi ve Al?nan Kararlar
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 

Pkk Vejin (Direni?)

Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 

Körfez Krizinin Örgüte Sa?lad??? Faydalar

Ayr?nt?lar için gözat?n 

Geni? Çapl? Silahl? Sald?r?lar ve Kitlesel Gösteriler
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 

1992 Y?l? Planlar?
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n?


1992 Nevruz Olaylar?
Ayr?nt?lar için Gözat?n


Kum (Kürdistan Ulusal Meçlisi)
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n


Sözde Ate?kes
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 

Sözde Bar?? Giri?imleri
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 

3. Konferans ve Al?nan Kararlar
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 

Metropol Eylemleri, Legal Faaliyetlerin T?rmand?r?lmas?, Hadep'in Kurulu?u
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 

Pkk 5. Kongrenin Toplanmas?  ve Al?nan Kararlar
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 

Yndk'n?n Kurulu?u ve Geli?meler
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 

?eçim Takti?i, Yeni Ate?kes Takti?i
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 

PKK'n?n 1996 Hedefleri
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n

PKK'n?n 6.Konferans?
Ayr?nt?lar  ?çin Gözat?n 


 ?ntihar Eylemleri
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n

PKK'n?n 1997 Y?l? Hedefleri ve ?ntihar Sald?r?lar?na ?li?kin Planlamalar?
Ayr?nt?lar ?çin gözat?n

K?rsal Kesimde Silahl? Faaliyetlerinin Durumu
Ayr?nt?lar ?çin gözat?n 

Hadep'le ?lgili Legal Faaliyetler
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n
 
Cezaevi Faaliyetleri
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 

1997 Y?l? Hedefleri
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 

Bar?? Treni, Bar?? ?enlikleri
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n  

1997 S?n?r Ötesi ve Silahl? Faaliyetler
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 

Kuzey ve Bat?ya Aç?l?m Faaliyetleri
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 

PKK'n?n 1998 Y?l? Hedef ve Faaliyetleri
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n

PKK'n?n 6.Kongresi ve Al?nan Kararlar
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 

Abdullah ÖCALAN'?n Kaç?? Serüveni
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n


Hadep Pkk ?li?kisi
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 

Med/Tv PKK ?li?kisi
Ayr?nt?lar ?çin Gözat?n 

Silahl? Çete PKK'n?n Uyu?turucu Ticaretiyle ?li?kisi
Ayr?nt?lar için Gözat?n 

Terör Örgütü PKK’n?n Bugüne Kadar Gerçekle?tirdi?i Eylemlerin Nitelikleri
http://www.belgenet.com/dava/dava16.html 
Yerle?im Yerlerine Yap?lan Bask?nlar
http://www.belgenet.com/dava/dava16.html#B 
?ehir Eylemleri
http://www.belgenet.com/dava/dava16.html#b 
Yol Kesme
http://www.belgenet.com/dava/dava16.html#c 
Ekonomik Hedeflere Sald?r?lar
http://www.belgenet.com/dava/dava17.html 
?ntihar Sald?r?lar?
http://www.belgenet.com/dava/dava17.html#e 
Ö?retmen Katliamlar?
http://www.belgenet.com/dava/dava17.html#f 
Turizme Yönelik Sald?r?lar
http://www.belgenet.com/dava/dava17.html#g 
Askeri Birliklere Sald?r?
http://www.belgenet.com/dava/dava17.html#h 
San?k ÖCALAN’?n Terörist Faaliyetlerinin Terör Örgütü Yay?nlar?na Göre De?erlendirilmesi
http://www.belgenet.com/dava/dava18.html
Terör Örgütü Pkk’n?n Karadeniz’e Aç?l?m Faaliyetleri
http://www.belgenet.com/dava/dava19.html
San?k ÖCALAN’IN Örgüt mensuplar?na Gönderdi?i Telsiz Talimatlar? http://www.belgenet.com/dava/dava20.html 
Terör Örgütü PKK’n?n Yakalanan Militanlar?n?n Olaylar ve ÖCALAN’LA ?lgili Beyanlar?  http://www.belgenet.com/dava/dava20_1.html 
Eruh ve ?emdinli ?lçelerine yap?lan Bask?nlar
http://www.belgenet.com/dava/dava21.html 
Örgüt ve Eylemlerin Anayasa ve Uluslar aras? Sözle?meler Ac?s?ndan De?erlendirilmesi
http://www.belgenet.com/dava/dava22.html 
Sonuç ve ?stem
http://www.belgenet.com/dava/dava23.html  
           Savc?l?k Mütalaas?  08 Haziran 1999  
Mütalaan?n Tam Metni
http://www.belgenet.com/dava/dava24.html  
         Abdullah ÖCALAN’IN Savunmas?  23 Haziran 1999 
Savunmas?
http://www.belgenet.com/dava/savunma1.html  ( 1 Sayfa )http://www.belgenet.com/dava/savunma2.html  ( 3 Sayfa )http://www.belgenet.com/dava/savunma3.html  ( 2 Sayfa )              
         
Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin  29 Haziran 1999 
Karar
http://www.belgenet.com/dava/karar.html 
         
Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi  Gerekçeli Karar
http://www.belgenet.com/dava/gerekce.html 
PKK'n?n gelir kaynaklar?
http://www.belgenet.com/dava/gerekce13.html 
        PKK terör örgütünün di?er ülkelerle ili?kileri 
Suriye, Yunanistan, K?br?s Rum Kesimi
http://www.belgenet.com/dava/gerekce14.html 
?ran, Almanya, Hollanda, Belçika, ?talya, Irak
http://www.belgenet.com/dava/gerekce15.html 
Hüküm
http://www.belgenet.com/dava/gerekce19.html 
        DURU?MALAR  -  ?mral?  Adas?  
1.Gün      31 May?s 1999
http://www.belgenet.com/dava/durusma01.html  
2.Gün      01 Haziran 1999
http://www.belgenet.com/dava/durusma02.html
 3.Gün      02 Haziran 1999
http://www.belgenet.com/dava/durusma03.html 
4.Gün      03 Haziran 1999
http://www.belgenet.com/dava/durusma04.html 
5.Gün      04 Haziran 1999
http://www.belgenet.com/dava/durusma05.html 
6.Gün Mütalaa       08 Haziran 1999
http://www.belgenet.com/dava/durusma06.html  
7.Gün Savunma    23 Haziran 1999
http://www.belgenet.com/dava/durusma07.html 
8.Gün Karar   29 Haziran 1999 
http://www.belgenet.com/dava/durusma08.html
 
     
YARGITAY  -  9. Ceza Dairesi  Temyiz Duru?mas?   
21 Ekim 1999
http://www.belgenet.com/dava/ysavunma.html 
ÖCALAN’?n Savunmas?    21 Ekim 1999
http://www.belgenet.com/dava/ysavunma1.html     ( 1 Sayfa ) http://www.belgenet.com/dava/ysavunma1a.html   ( 2 Sayfa )   
ÖCALAN’IN Avukatlar?n?n Savunmas?    21 Ekim 1999
http://www.belgenet.com/dava/ysavunma2.html    ( 1 Sayfa ) http://www.belgenet.com/dava/ysavunma3.html    ( 2 Sayfa )http://www.belgenet.com/dava/ysavunma4.html    ( 3 Sayfa )http://www.belgenet.com/dava/ysavunma5.html    ( 4 Sayfa )http://www.belgenet.com/dava/ysavunma6.html    ( 5 Sayfa ) 
Karar Duru?mas?   25 Kas?m 1999
http://www.belgenet.com/dava/onama.html 
Onama Karar?    25 Kas?m 1999
http://www.belgenet.com/dava/onama_01.html   ( 1 Sayfa )  
http://www.belgenet.com/dava/onama_02.html   ( 2 Sayfa )